Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Timebutler B.V.
Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 april 2022.

Timebutler B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Timebutler B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Timebutler B.V. gevestigd aan de Stationsplein 62 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62677381;
 2. Contractant: degene die een aanbieding zal of heeft ontvangen of een overeenkomst zal sluiten of heeft gesloten met Timebutler B.V..
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Timebutler B.V. en de contractant;
 4. Product: Software as a Service dienst die door Timebutler B.V. aangeboden wordt;
 5. Abonnement: ieder gebruik van een product, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht op grond van de overeenkomst;
 6. website: de website https://timebutler.nl
Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder aanbiedingen en overeenkomsten) waarbij Timebutler B.V. diensten en/of abonnementen aan contractant levert.

2.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. In geval van strijd tussen een bepaling in de overeenkomst en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de overeenkomst.

2.3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaardenop enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaardenbepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Timebutler B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Timebutler B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Timebutler B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Timebutler B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Timebutler B.V. niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat een daarop betrekking hebbende aanvraag van of namens contractant door Timebutler B.V. schriftelijk wordt aanvaard of Timebutler B.V. begint met de uitvoering van de overeenkomst.

4.2. Timebutler B.V. mag een aanvraag afwijzen en kan dit onder andere doen indien:

 1. degene die namens contractant optreedt niet bevoegd is contractant te vertegenwoordigen;
 2. degene die namens contractant optreedt niet aan de door Timebutler B.V. gestelde eisen voor het aangaan van een overeenkomst voldoet (waaronder eisen met betrekking tot identificatie en verstrekking van benodigde gegevens);
 3. Timebutler B.V. gerede twijfel of informatie heeft over geringe kredietwaardigheid van of slecht betalingsgedrag aan Timebutler B.V..

4.3. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en afdrukken van de overeenkomst.

4.4. Timebutler B.V. is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met contractant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden door te onderhandelen.

4.5. Toezeggingen, mededelingen en afspraken van of met Timebutler B.V., die betrekking hebben op verplichtingen Timebutler B.V. en gemaakt zijn door medewerkers of vertegenwoordigers van Timebutler B.V. binden Timebutler B.V. slechts als deze door Timebutler B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Verplichtingen van de contractant

5.1. Alle gegevens die de contractant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Timebutler B.V. verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

5.2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en exclusief 21% btw.

6.2. Timebutler B.V. heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

6.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Betaling

7.1. De contractant kan het product op de volgende wijze betalen:

 1. via iDEAL;
 2. via automatisch incasso.
 3. op factuur
Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur, aangegeven in de overeenkomst. Na het verstrijken van deze minimumduur, worden de overeenkomst en de abonnementen stilzwijgend met een maand verlengd, tenzij anders in de overeenkomst is bepaald.

8.2. De opzegging van een overeenkomst door contractant dient schriftelijk gedaan te worden via info@timebutler.nl.

Artikel 9. Levering en leveringstermijn

9.1. De bestelling wordt binnen een werkdag verwerkt en is daarna direct beschikbaar voor de contractant.

9.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.3. Indien Timebutler B.V. zijn dienst niet binnen 3 werkdagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Timebutler B.V.de contractant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de contractant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de contractant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Timebutler B.V. eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14dagen na de ontbinding.

Artikel 10. Ontbindingsrecht

10.1. De contractant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, het zogenaamde ontbindingsrecht. Deze termijn begint te lopen nadat de contractant de dienst van Timebutler B.V. heeft afgenomen. Via de e-mail bij bevestiging van de overeenkomst wordt de contractant gewezen op dit ontbindingsrecht.

10.2. De contractant dient binnen 14 dagen via het e-mailadres info@timebutler.nl aan Timebutler B.V. te melden dat hij gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht. De contractant dient in deze e-mail te vermelden:

 1. zijn naam, adres en telefoonnummer;
 2. zijn contractnummer.
Artikel 11. Klantenservice

11.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de contractant contact opnemen met de klantenservice van Timebutler B.V..

Via het telefoonnummer: 035-8080212 (8:30-17:30)

Via het e-mailadres: info@timebutler.nl

11.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de contractant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de contractant een antwoord kan verwachten.

11.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de contractant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de contractant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

11.4. Klachten worden door Timebutler B.V. in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

11.5. De contractant dient Timebutler B.V. de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Timebutler B.V kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de contractant.

12.2. Timebutler B.V is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

12.3. Timebutler B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Timebutler B.V of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Timebutler B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Timebutler B.V. liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Timebutler B.V.; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.

13.2. Indien Timebutler B.V weet of het vermoeden heeft dat de bestelling niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Timebutler B.V de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 9.3 van toepassing.

Artikel 14. Gegevensbeheer

14.1. Indien de contractant een bestelling plaatst bij Timebutler B.V., dan worden de gegevens van de contractant opgenomen in het klantenbestand van Timebutler B.V. Timebutler B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal de gegevens van de contractant niet verstrekken aan derden.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De contractant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Timebutler B.V. geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 16. Beveiliging en internet

16.1. Timebutler B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de contractant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Timebutler B.V. en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland kennis. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Timebutler B.V. schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Heb je eerst nog vragen?

Neem dan contact op met onze support afdeling.

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

contact telefoon035 80 80 212

We antwoorden zo snel we kunnen, maar sowieso binnen 24 uur.

contact mailinfo@timebutler.nl